دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تازه های کرونا
اثر مهار JAK بر نتایج بالینی در COVID-19

Effect of JAK Inhibition on Clinical Outcomes in COVID-19

 A total of five studies investigated the effect of JAK inhibition in a controlled setting, enrolling a total of 172 patients who received a JAK-inhibitor and 177 control participants. The common parameters that were measured included mortality, ICU admission, requiring mechanical ventilation, acute respiratory distress syndrome (ARDS) incidence, and 14-day discharge. Meta-analysis of the five studies revealed a significantly lower odds of mortality with JAK-inhibitor (OR, 0.12; 95% CI,0.03 – 0.39; p=0.0005), as compared to standard treatment. The effect size among the different studies demonstrated relatively little heterogeneity (I2=11%; Figure 2A). Pooled analyses of 2 sets of studies revealed that there was no significant association between JAK-inhibitor and COVID-19 patients requiring mechanical ventilation or developing ARDS, respectively (p>0.05). Both analyses included 27 patients receiving a JAK inhibitor, while the mechanical ventilation and ARDS analyses included 31 and 66 control patients, respectively. Investigation of 125 JAK-inhibitor and 90 control COVID-19 patients found that those treated with JAK-inhibitor, in comparison to those receiving standard treatment, demonstrated 0.05 (95% CI, 0.01 – 0.26) times the odds of being admitted into the ICU (p=0.0005). Finally, analysis of 2 studies of 215 patients, 125 of which were treated with a JAK-inhibitor, revealed that those treated with JAK-inhibitor had significantly higher odds than those treated with standard care to be discharged at 2 weeks (OR, 22.76; 95% CI, 10.68 – 48.54; p<0.00001). The analysis examining the relationship between treatment with JAK-inhibition and requiring mechanical ventilation, developing ARDS, ICU admittance, and hospital discharge demonstrated very little heterogeneity (I2=0).

 

اثر مهار JAK  بر نتایج بالینی در COVID-19

در مجموع پنج مطالعه اثر مهار JAK را در یک محیط کنترل شده بررسی کرده و در مجموع 172 بیمار یک مهار کننده JAK دریافت کردند و 177 شرکت کننده تحت گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. پارامترهای متداول که اندازه گیری شدند شامل مرگ و میر ، پذیرش ICU ، نیاز به تهویه مکانیکی ، بروز سندرم دیسترس تنفسی حاد (ARDS) و ترخیص 14 روزه بود. در مقایسه با درمان استاندارد، متاآنالیز پنج مطالعه احتمال مرگ و میر با مهارکننده JAK را به طور قابل توجهی پایین تر نشان داد (OR ، 0.12 ؛ 95 C CI ، 0.03 - 0.39 ؛ 0.0005 = p). اندازه اثر در بین مطالعات مختلف ، ناهمگنی نسبتاً کمی را نشان می دهد (I2 = 11٪). تجزیه و تحلیل تجمیعی 2 مجموعه از مطالعات نشان داد که هیچ ارتباط معنی داری بین بیماران مهارکننده JAK و COVID-19 که به ترتیب به تهویه مکانیکی یا ایجاد ARDS نیاز دارند وجود ندارد (p> 0.05). هر دو تجزیه و تحلیل شامل 27 بیمار دریافت کننده مهار کننده JAK بودند، در حالی که تجزیه و تحلیل ARDS و تهویه مکانیکی و به ترتیب شامل 66 و 31 بیمار شاهد بود. بررسی 125 بیمار مهارکننده JAK و 90 بیمار COVID-19 کنترل نشان داد کسانی که تحت درمان با JAK-مهارکننده بودند، در مقایسه با افرادی که تحت درمان استاندارد قرار داشتند، 0.05 (95٪ CI ، 0.01 - 0.26) برابر احتمال بستری شدن در ICU را داشتند (p = 0.0005 ). سرانجام ، تجزیه و تحلیل 2 مطالعه بر روی 215 بیمار ،که 125 از آنها با مهار کننده JAK تحت درمان قرار گرفته بودند، ، نشان داد کسانی که تحت درمان با JAK-مهار کننده قرار داشتند شانس قابل توجهی بالاتری از کسانی که با مراقبت استاندارد تحت درمان قرار گرفتند، داشتند تا در هفته دوم مرخص شوند (OR ، 22.76؛ 95٪ CI، 10.68 - 48.54؛ p <0.00001). تجزیه و تحلیل بررسی رابطه بین درمان با  مهار کننده JAK و نیاز به تهویه مکانیکی ، ایجاد ARDS ، پذیرش ICU ، و ترخیص از بیمارستان ناهمگنی بسیار کمی را نشان داد (I2 = 0).

تاریخ:
1399/07/20
تعداد بازدید:
29
منبع:

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
يزد، صفاييه، بلوار شهيد قندي، خيابان ابن سينا، بيمارستان شهيد صدوقي، كتابخانه مركزي
31833408 - 035
Powered by DorsaPortal